Status prawny i obszar właściwości

Status prawny Sądu Rejonowego w Krasnymstawie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1404)
 • Zarządzenia Nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Zarządzenia Nr 168/11/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Załącznik do zarządzenia Nr 168/11/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej – „Wykaz spraw podlegających symbolizacji” (obowiązujący od 1 lipca 2011 r.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Krasnymstawie:

 • miasta: Krasnystaw i Rejowiec Fabryczny
 • gminy: Fajsławice, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siennica Różana i Wojsławice

Na dzień 01 lipca 2015r. w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie pracowało 50 osób:

 • 9 sędziów,
 • 2 referendarzy sądowych,
 • 29 asystentów, urzędników i innych pracowników nie będących urzędnikami,
 • 10 kuratorów zawodowych.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013.427 z późn. zm.) organem sądu jest Prezes Sądu, który pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.

Obowiązki i kompetencje Prezesa Sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu;
 2. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art.8 pkt. 2;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów;
 4. powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 5. dokonuje analizy orzecznictwa w kierownym sądzie pod względem poziomu jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie infomuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
 6. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Prezes sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesowi sądu przełożonego – Prezesowi Sądu Okręgowego w Zamościu. Funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Krasnymstawie od dnia 12 stycznia 2015 r. pełni SSR Joanna Smyk.